Specijalizovano i urgentno hraniteljstvo

U ponedeljak, 18. oktobra 2021. godine Centar za porodični smeštaj i usvojenje Subotica organizovao je dve obuke za hranitelje na teme “Specijalizovano hraniteljstvo” i “Urgentno hraniteljstvo”. Obuke su održali predavači iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad,

Vesna Aničić i Aleksandra Stepanov.

Prema Pravilniku o hraniteljstvu, postoje četiri vrste hraniteljstva: standardno, specijalizovano, urgentno i povremeno.

Pravilnik definiše specijalizovano hraniteljstvo kao vrstu hraniteljstva koje zadovoljava potrebe deteta sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, izraženim zdravstvenim teškoćama ili poremećajem ponašanja, za koje je procenjeno da je primena hraniteljstva u njegovom najboljem interesu i koje se u hraniteljsku porodicu smešta na kraći ili duži vremenski period.

Ovaj vid hraniteljstva podrazumeva intenzivniju brigu i angažovanje hranitelja u odnosu na druge. Neophodno je da hranitelji poseduju kapacitet i kompetencije da odgovore na individualne potrebe deteta, u skladu sa vrstom i stepenom teškoća u funkcionisanju, kako bi razvojni potencijal deteta bio ostvaren u najvećoj mogućoj meri.

Prema istraživanju, predstavljenom na Internacionalnoj konferenciji o hraniteljstvu 2013. godine, kao deca i mladi kojima je potrebna dodatna i intenzivna podrška posmatrani su oni koji manifestuju izraženije teškoće unutar jednog ili više razvojnih aspekata – u oblasti zdravlja, kognitivnog razvoja i školskog funkcionisanja, identiteta, emocionalnog i socijalnog razvoja, osamostaljivanja.

Urgentno hraniteljstvo se, prema Pravilniku, primenjuje u hitnim situacijama kada je došlo do napuštanja deteta od strane roditelja, grubog zanemarivanja ili zlostavljanja deteta ili kada su roditelji sprečeni da brinu o detetu zbog teške bolesti ili smrti. Traje do razrešenja krizne situacije u porodici ili do primene odgovarajuće mere zaštite u skladu sa najboljim interesima deteta.

Kako i predavači navode, do urgentnog zbrinjavanja najčešće dolazi zbog nasilja u porodici, skitnje, prosjačenja, napuštanja deteta, trgovine ljudima odnosno decom i mladima, iznenadne smrti roditelja i sprečenosti roditelja da vrši roditeljske dužnosti. Kod urgentnog smeštaja ne postoji “priprema” koja podrazumeva prethodna saznanja o detetu i precizno najavljen dan i vreme kada će doći do smeštaja. Upravo zato, urgentno hraniteljstvo se smatra visoko stresnim.