Поступак заснивања хранитељства

У просторијама центра за породични смештај и усвојење можете се детаљно информисати о хранитељству и пре доношења одлуке да ли желите тиме да се бавите.
Поступак 

Поступак заснивања хранитељства започиње подношењем захтева (слободна форма) центру за социјални рад у општини пребивалишта. Уз захтев се прилаже одговарајућа документација:
1. Фотокопија личне карте;
2. Извод из матичне књиге рођених;
3. Извод из матичне књиге венчаних (ако су хранитељи у браку);
4. Уверење о држављанству;
5. Лекарско уверење;
6. Потврда о запослењу и месечним приходима (укључујући приходе од пољопривредне делатности, издавања стана, куће, од нерегистрованих делатности);
7. Потврда о имовини (уговор о купопродаји стана, куће, закуп, откуп, оставинско решење);
8. Уверење о неосуђивању (добија се у полицијској управи)
9. Уверење да се против хранитеља не води истрага, односно да није подигнута оптужница (добија се у СУД-у)
10. Уверење да потенцијални хранитељ није лишен родитељског права (добија се у СУД-у);
11. Уверење да потенцијални хранитељ није лишен пословне способности – (добија се у центру за социјални рад);
12. Потврда да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици (прибавља по службеној дужности центар за социјални рад).

Процена опште подобности хранитељске породице обухвата:

• анализу исправа/приложене документације будућих хранитеља;
• интервју са будућим хранитељима у установи;
• интервју са члановима породице будућих хранитеља у кућној посети;
• процену током реализације Програма припреме и обуке за хранитељство. Програм припреме за хранитељство похађају супружници, односно ванбрачни партнери – будући хранитељи. Обука траје 33 сата, организованих у 11 тематских целина.

Након завршеног програма припреме Центар за породични смештај сачињава Синтетизован извештај – налаз и стручно мишљење о општој подобности будућих хранитеља који се доставља центру за социјални рад. Центар за социјални рад доноси одлуку о општој подобности будућих хранитеља и издаје потврду о бављењу хранитељством, с роком важења од две године.
 Након истека две године, центар за социјални рад доноси одлуку о продужењу или укидању потврде о бављењу хранитељством, ценећи успешност остваривања хранитељске улоге, а на основу праћења хранитељске породице – односно извештаја Центра за породични смештај о поновној процени хранитељске породице.

Хранитељи имају право жалбе на решење центра за социјални рад у случају када не добију општу подобност за хранитељство.